Algemene Voorwaarden

Bij het maken van een afspraak bij Danielle Mans Fotografie gaan jullie akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

Deze zijn hieronder na te lezen.
Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen

Gegevens fotograaf

Website:  http://www.daniellemansfotografie.com
Telefoon : +31 (0)6 27013340

Kvk : 75144298
BTW :   19016865B01

Bij het aangaan van een samenwerking met Danielle Mans Fotografie gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. Een paar algemene zaken

 • De foto’s op http://www.daniellemansfotografie.com mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Danielle Mans. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.
 • Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik van de foto’s kunt u contact met opnemen met Danielle Mans Fotografie. Hiervoor gelden namelijk andere bestandsformaten en prijzen.
 • Danielle Mans Fotografie kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.
 • Danielle Mans Fotografie stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, en nog veel meer….
 • Danielle Mans Fotografie doet haar uiterste best de kans op storingen en fouten tijdens de reportage tot een minimum te beperken.
 • Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie die op de website is geplaatst.
 • Danielle Mans Fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de site of het gebruik van (beeld)informatie die op de site wordt verstrekt.
 • Danielle Mans Fotografie behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
 • Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade toebrengen aan hun identiteit of anderszins, kunnen zich, onder vermelding van gegronde redenen, melden. Danielle Mans Fotografie zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.
 • Bij gebruikmaking van de diensten van Danielle Mans Fotografie in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
 • Achteraf kan er geen beroep op Danielle Mans Fotografie worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een cd/dvd/usb/pc, etc.
 • Als u tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, dan moet u dat direct melden bij de fotograaf. Dit geeft Danielle namelijk de kans om iets anders te doen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.
 • Danielle Mans Fotografie zal de digitale bestanden voortvloeiend uit de fotoreportage na 3 maanden uit haar archief /opslag verwijderen.
 • Het is niet toegestaan om tijdens de reportage opnames te maken of te fotograferen met eigen telefoon en/of camera.
 • Het is niet mogelijk om RAW bestanden en of onbewerkte foto's te ontvangen of bekijken na de reportage. Danielle Mans Fotografie selecteert de foto's die aan de kwaliteitsnormen voldoen en zal deze bewerken en tonen in het overzicht wat u na de fotoshoot via email ontvangt.
 • Vanwege de aard van het product is het niet mogelijk om digitale bestanden na levering te ruilen en/of retourneren. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het kiezen en goedkeuren van de gewenste bestanden. Na digitale levering is die keuze altijd definitief.
 • Danielle Mans Fotografie levert de foto's met de standaard bewerking conform het portfolio op de website. Voor eventuele aanvullende bewerkingsverzoeken die niet binnen de standaard bewerking vallen wordt een aanvullende uurprijs gerekend van € 95,00 per uur inclusief BTW.
 • Hopelijk onnodig om te vermelden: Danielle Mans Fotografie is te allen tijden gerechtigd de dienstverlening te stoppen als er sprake is van respectloos gedrag of agressie.
 1. Auteursrechten van de foto’s
 • Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij Danielle Mans Fotografie.
 • De klant geeft Danielle Mans Fotografie toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotiedoeleinden op internet (zoals blog/portfolio/social media/Facebook/Etsy/Instagram/Pinterest) en in drukwerk (zoals bijvoorbeeld flyers, demo-albums of visitekaartjes). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.
 • Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vóór/bij de reservering per email kenbaar te maken.
 • Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor webgebruik als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Danielle Mans Fotografie. Oftewel geen filters of eigen bewerkingen over de foto’s.
 • Bij aanschaf van bestanden met de digitale ‘hoge resolutie’ bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.
 • Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Danielle Mans Fotografie.
 • Vermeld altijd Danielle Mans Fotografie bij het plaatsen van een foto.
 • Danielle Mans Fotografie levert de bestanden aan in JPEG formaat. RAW of onbewerkte bestanden worden nooit geleverd en zijn niet te koop.
 1. Prijsopgaven, betalingen en prijzen
 • Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
 • De (koop)prijs luidt in euro’s.
 • Betaling geschiedt conform de toegezonden factuur en dient direct na het reserveren volledig voldaan te worden. De reservering is pas definitief als de betaling ontvangen is. Dit betekent dat tot het ontvangen van de betaling de datum ook nog door anderen geboekt kan worden.
 • Contante betaling kan enkel in onderling overleg en met goedkeuring van Danielle Mans Fotografie.
 • De betaling moet binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door Danielle Mans Fotografie aan te wijzen rekening.
 • Danielle Mans Fotografie is na verloop van de genoemde termijn van 14 dagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde.
 • Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.
 • Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl -indien anders was overeengekomen- over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
 1. Annuleringsvoorwaarden
 • Annuleren kan alleen schriftelijk, via Whatsapp of per e-mail.
 • Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door Danielle Mans Fotografie. Voor annulering zonder geldige reden worden de volgende kosten in rekening gebracht:
  • ​Tot een maand voor de reportage / uitgerekende datum wordt 30% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht.
  • Tussen een maand en twee weken voor de reportage / uitgerekende datum wordt 50% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht.
  • Tussen twee weken en 72 uur voor de reportage wordt 75% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht.
  • 72 uur of korter voor de reportage wordt 100% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht. Er wordt dan ook geen bedrag meer terugbetaald.
 • Geldige redenen voor het annuleren van een reportage vallen onder ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, etc.
 • Heb je je na een annulering bedacht en wil je toch opnieuw reserveren? Dan worden er € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht om de reservering opnieuw in de administratie te verwerken. Dit geldt ook als de shoot geannuleerd en gecrediteerd is vanwege het uitblijven van de betaling. Wil je de shoot daarna alsnog reserveren, betalen en plannen? Dan komen er € 25,00 administratiekosten bij de van toepassing zijnde shootprijs.
 • Danielle Mans Fotografie is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden te annuleren. Danielle Mans Fotografie zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Indien dit aan de hand is, is Danielle Mans Fotografie niet verplicht vervanging te regelen.

 1. Cadeaubonnen
 • Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Reportages die cadeau zijn gegeven zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
 • De bon representeert de waarde ten tijde van de aankoop. Als er na aankoop een prijswijziging plaatsvindt vóórdat de bon ingewisseld is dan moet het verschil bij betaald worden om recht te hebben op de service.
 • Cadeaureportages hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
 • De leverdatum van de cadeaubon geldt als uitgiftedatum.
 • Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeau gegeven reportages.
 • Reportages vinden plaats op basis van beschikbaarheid in de agenda. Neem op tijd contact op om een datum te plannen.

​​

 1. Privacy & persoonsgegevens

Danielle Mans Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen. De Privacyverklaring van Danielle Mans Fotografie is van toepassing.

 1. Locaties

Danielle Mans Fotografie heeft voldoende buitenlocaties om de zo voor haar typerende foto’s te maken Er zijn naast de studio geen binnen locaties tot haar beschikking. Indien gewenst, is het aan de klant een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken. Anders wordt er een nieuwe datum gezocht voor de reportage.

 • Indien een bepaalde locatie gewenst is t.b.v. de fotoreportage, is men zelf verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. Ook is men tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang. Tevens dient men rekening te houden met kilometervergoeding boven de 10 km vanaf de studio van Danielle Mans Fotografie (á €0,35 per km).

 

 1. Minishoot:

Minishoots zijn alleen te boeken wanneer er boekingen worden opengesteld via de website en bij bepaalde thema’s. Voor minishoots gelden de volgende voorwaarden:

 • per shoot kunnen er maximaal 2 kinderen deelnemen. Mochten er meerdere kinderen op de foto willen, dan kunnen er meerdere shoots achter elkaar geboekt worden. Wanneer er meer kinderen dan besproken verschijnen bij de shoot, behoudt Danielle Mans Fotografie zich het recht de shoot te annuleren zonder teruggaaf van betaling.
 • De shoot wordt in zijn geheel vooraf voldaan en is bij boeking definitief. Minishoots kunnen worden overgedragen op iemand anders, maar kunnen in zijn geheel niet geannuleerd worden. Kosten minishoot zijn in geval van annulering 100%, dit doordat de minishoots pas kort voor organisatie worden ingepland.
 • Bij slecht weer zal de shoot in overleg worden verzet.
 • De locatie zal in de omgeving van Tuil zijn, uiterlijk 3 dagen voor de shoot aanvangt ontvangt u bericht met alle informatie.

 

Danielle Mans Fotografie

Sint Antoniestraat 33

4176 BH Tuil

0627013340